Wymiana sprężarki w zamrażarce płytowej

Bardzo prosimy o przedstawienie oferty handlowej na dostawę oraz wymianę sprężarki w zamrażarce płytowej w zakładzie przetwórstwa rybnego naszej spółki w Kościerzynie, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Sprężarka chłodnicza stosowana do zasilania zamrażarki płytowej w zakładzie przetwórstwa rybnego naszej spółki w Kościerzynie
  1. śrubowa firmy Bitzer lub porównywalna
  2. wyposażona w ekonomizer
  3. moc chłodnicza 33,25 kW przy temperaturze parowania minus 40 stopni C i temperaturze skraplania  plus 40 stopni C
  4. maksymalny prąd pracy sprężarki 65A

 

Uwagi:

 

 1. Oferta powinna obejmować sprzedaż fabrycznie nowej sprężarki oraz jej montaż w zakładzie przetwórstwa rybnego naszej spółki w Kościerzynie w wyżej podanej specyfikacji, objętego gwarancją fabryczną producenta.
 2. Oferta powinna obejmować wszystkie materiały pomocnicze konieczne do realizacja zadania – uszczelki, filtry, uchwyty, itp.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia i zamontowania sprężarki o specyfikacji nie gorszej niż wskazana powyżej w zakresie parametrów wytrzymałościowych / funkcjonalnych, tj. uzyskującej przynajmniej te same parametry użytkowe przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych.

1. Warunki udziału w postępowaniu

 

Do postępowania dopuszczone zostaną podmioty, które:

 

 1. zaoferują produkt spełniający kryteria techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia powyżej
 2. prowadzą działalność w zakresie sprzedaży i serwisowania urządzeń chłodniczych / klimatyzacyjnych
 3. przewidują wpłatę przez Zamawiającego zaliczki na poczet zakupu przedmiotu zamówienia o wartości nie przekraczającej 50% wartości złożonej oferty
 4. udzielą gwarancji na oferowaną sprężarkę o czasie trwania minimum 24 miesięcy
 5. zaoferowany termin dostawy i montażu przedmiotu zamówienia nie przekroczy trzech miesięcy liczonych od daty złożenia zamówienia / zawarcia umowy / wpłaty ewentualnej zaliczki (liczy się data najpóźniejsza)
 6. nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z objaśnieniem wskazanym poniżej

2. Kryteria oceny ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

a) Cena netto oferty                                           maks. 5 pkt

b) wartość netto wnioskowanej zaliczki                 maks. 2 pkt

Zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania przez oferentów takiej samej ilości punktów wyżej w rankingu znajdzie się oferta, która uzyskała niższą cenę netto. W przypadku uzyskania zarówno tej samej punktacji jak i oferowanej ceny, procedura wyboru dostawcy zostanie unieważniona i ogłoszona ponownie.

 

3. Opis sposobu przyznawania punktacji

 

a) oferta o najniższej cenie netto otrzyma 5 punktów natomiast pozostałe oferty otrzymają punkty wg

wzoru:       ceny netto najtańszej oferty / cena netto ocenianej oferty x 5 punktów

b) oferty otrzymają punkty wg wzoru:

2 punkty x (1- (kwota wnioskowanej zaliczki / kwota całkowita oferty)

 

4. Informacje na temat zakresu wykluczenia

Wykluczeni z postępowania zostaną oferenci, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu tj

a) zaoferują dostawę i montaż sprężarki nie spełniającej kryteriów technicznych określonych w opisie przedmiotu   zamówienia powyżej

b)nie prowadzą działalności w zakresie sprzedaży i serwisowania urządzeń chłodniczych / klimatyzacyjnych – warunek ten zostanie zweryfikowany przez Zamawiającego na etapie oceny ofert na podstawie danych dotyczących oferenta widniejących w systemach CEIDG, KRS i ich odpowiednikach zagranicznych oraz ogólnie dostępnych informacji (internet, wywiadownie handlowe itp.)

c) zażądają wpłaty przez Zamawiającego zaliczki na poczet zakupu przedmiotu zamówienia o wartości przekraczającej 50% wartości złożonej oferty

d) udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia o okresie krótszym niż 24 miesiące – warunek ten będzie sprawdzony przez Zamawiającego na podstawie treści oferty

e) zaoferują sprzedaż oraz montaż przedmiotu zamówienia w okresie dłuższym niż trzy miesiące licząc od daty złożenia zamówienia / zawarcia umowy / wpłaty ewentualnej zaliczki (liczy się data najpóźniejsza) – warunek ten będzie sprawdzony przez Zamawiającego na podstawie treści oferty

f) są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – warunek ten będzie sprawdzony przez Zamawiającego na podstawie treści oferty oraz dodatkowego oświadczenia Zamawiającego

 

5. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 22 października 2018 roku

 

6. Termin realizacji zamówienia

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia i zgłoszenia zakończenia montażu sprężarki   wynosi trzy miesiące liczone od daty złożenia zamówienia / zawarcia umowy / wpłaty ewentualnej zaliczki (liczy się data najpóźniejsza)

 

7. Zapraszamy na wizję lokalną do naszego zakładu w Kościerzynie ul. Inżynierska 2, celem oględzin zamrażarki płytowej oraz szczegółowego określenia nakładu pracy w związku z wymontowaniem obecnej sprężarki oraz zamontowaniem nowej.

 

8. Wytyczne dotyczące składania oferty

Oferty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres biuro@rybymielewczyk.pl lub złożyć osobiście lub przez osobę upoważnioną pod adresem Sprzedaż Hurt Detal Przetwórstwo Ryb „RYBY” Mielewczyk Jan i Wspólnicy sp. j. ul. Leśna 3a, 83-300 Kartuzy.

Zaleca się  dołączenie specyfikacji technicznej oferowanej sprężarki. Na prośbę oferenta wydane zostanie pokwitowanie odbioru oferty. Nie dopuszcza się składania ofert pocztą, kurierem ani innymi środkami komunikacji.

 

Osobą udzielającą dodatkowych informacji jest Pani Joanna Kopaczewska (58) 681-32-65, e-mail: j.kopaczewska@rybymielewczyk.pl.

 

 

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 

 1. dane identyfikacyjne oferenta (nazwę i adres)
 2. datę sporządzenia
 3. opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w niniejszym zapytaniu
 4. wartość netto oraz wartość brutto oferty
 5. wartość wnioskowanej zaliczki
 6. termin realizacji zamówienia od dnia złożenia zamówienia / zawarcia umowy / wpłaty zaliczki
 7. termin ważności oferty
 8. udzielony termin gwarancji
 9. podpis oferenta lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu

Przedkładana oferta musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, rodzaj udzielonej gwarancji, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania, itp.

 

Uwagi

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku
  braku złożenia co najmniej dwóch ofert. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w walutach obcych ani opracowywania ofert w języku innym niż język polski.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uznania zaoferowanego okresu gwarancyjnego jako okresu łączonego gwarancji fabrycznej producenta przedłużonej o gwarancję handlową udzieloną przez sprzedawcę w rozumieniu kodeksu cywilnego
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy / złożonego zamówienia w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a takie zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
 5. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy / wykonawcy a dostawcą / wykonawcą w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce Zamawiającego jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji Zamawiającego
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika Zamawiającego
  4. pozostawaniu z Zamawiającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

   

  Kartuzy, dnia 4 października 2018 roku

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.