Polityka prywatności

KANDYDACI DO PRACY

 

 

Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy:

 • Administratorem danych osobowych jest Sprzedaż Hurt Detal Przetwórstwo Ryb „RYBY” Mielewczyk Jan i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Kartuzach (83-300) przy ul. Leśnej 3a. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod email: rodo@rybymielewczyk.pl lub zadzwoń 58 681-32-65.
 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
 • Informujemy o przysługującym prawie do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem ich wcześniejszego przetwarzania.
 • Informujemy również o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.
 • Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej) lub w przypadku odpowiedniej zgody, do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez 3 lata.

Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca poczty elektronicznej i hostingodawca serwera, podmioty wspierające administratora w procesie rekrutacji.

 

[Zgoda na udział w przyszłych rekrutacjach – dla ogłoszeń internetowych:]

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby tej oraz przyszłych rekrutacji.

 

[Zgoda na udział w przyszłych rekrutacjach – dla obowiązków informacyjnych w stosunku do życiorysów zbieranych bezpośrednio:]

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o wyrażenie poniższej zgody:

 TAK NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

 

…………………………………………………………

Data i podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

ODBIORCY i DOSTAWCY 

 

Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych:

 • Administratorem danych osobowych jest Sprzedaż Hurt Detal Przetwórstwo Ryb „RYBY” Mielewczyk Jan i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Kartuzach (83-300) przy ul. Leśnej 3a. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod email: rodo@rybymielewczyk.pl lub zadzwoń 58 681-32-65.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca poczty e-mail i serwerów, zewnętrzna obsługa kadrowo-księgowa, zewnętrzne podmioty dostarczające oprogramowanie kadrowo-księgowe, firmy kurierskie i pocztowe, zewnętrzne archiwum, zewnętrzne podmioty świadczące usługi transportowe, banki oraz pozostałe instyt. Finansowe, podmioty ubezpieczeniowe, firmy audytorskie, podmioty i organy publiczne.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty wykonania umowy (dane niezbędne w celu wykonania umowy) oraz 6 lat od daty wystawienia rachunku (dane rozliczeniowe), z zastrzeżeniem wyjątku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 • Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych i rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację świadczenia.
 • Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.
 • Informujemy o przysługującym prawie:
  • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  • do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
  • do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.
 • Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

 

  

 

PRACOWNICY i OSOBY TRZECIE

 

Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu:

 • Administratorem danych osobowych jest Sprzedaż Hurt Detal Przetwórstwo Ryb „RYBY” Mielewczyk Jan i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Kartuzach (83-300) przy ul. Leśnej 3a. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod email: rodo@rybymielewczyk.pl lub zadzwoń 58 681-32-65.
 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu zwiększania bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia,
 • Odbiorcą danych osobowych będzie podmiot świadczący usługi ochrony osób i mienia, podmioty świadczące usługi serwisu urządzeń rejestrujących obraz, organy państwowe (o ile obowiązek udostepnienia nagrań wynika z obowiązujących przepisów prawa).
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące.
 • Podanie danych osobowych (wizerunek przetwarzany z użyciem monitoringu wizyjnego):
  • przez pracowników, jest obowiązkiem wynikającym z przyjętego przez administratora porządku pracy, na podstawie przepisów ustawy Kodeks pracy w zakresie monitoringu, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację zatrudnienia,
  • przez osoby trzecie, jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi wstęp na teren objęty monitoringiem.
 • Informujemy o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 17 RODO, a także o prawie do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.
 • Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.